Οι αξίες μας

Πρώτοι εμείς δεσμευόμαστε στις πολιτικές που αναπτύσσουμε για τους πελάτες μας, διατηρώντας έτσι τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας τόσο στη λειτουργία μας όσο και στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Πολιτική Ποιότητας

Για να εξασφαλίσουμε ότι οι υπηρεσίες μας καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας, δεσμευόμαστε για την απρόσκοπτη εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας της εταιρείας μας, η οποία και αποτελεί την πυξίδα ολόκληρου του ανθρώπινου δυναμικού μας. Το αντίστοιχο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ανασκοπείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πολιτική Περιβάλλοντος

Αποδεικνύοντας έμπρακτα τον σεβασμό μας για το περιβάλλον, έχουμε αναπτύξει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ), το οποίο και εφαρμόζουμε στη λειτουργία της εταιρείας μας . Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση όχι μόνο του προσωπικού της εταιρείας αλλά και των ενδιαφερομένων μελών αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής που έχουμε υιοθετήσει. Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πολιτική Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών

Η Διοίκηση και το προσωπικό της ΝΩΣΙΣ δεσμεύονται για την υιοθέτηση ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με σκοπό τη διαφύλαξη της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας, της διαθεσιμότητας των πληροφοριών αλλά και την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας της προς τους πελάτες της Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πολιτική Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία αποτελεί θεμελιώδες τμήμα όλων των δραστηριοτήτων μας και βασική ευθύνη τόσο για την διοίκηση όσο και για κάθε εργαζόμενο στην εταιρεία. Παρακολουθούμε και εφαρμόζουμε την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και διεξάγουμε συνεχή έρευνα για την εφαρμογή πρακτικών μείωσης των κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον. Διαβάστε περισσότερα εδώ